Voorwaarden

Een duidelijk en transparant overzicht. 

Huurvoorwaarden

Onze huurvoorwaarden helder en in duidelijke taal uitgelegd.

  1. Definitie: De verhuurder (LetterLights, BasedOnTrends) verhuurt aan de Huurder de overeengekomen goederen.
  2. Duur: De verhuurperiode begint op de afgesproken datum en eindigt op de afgesproken datum.
  3. Betaling: De huurprijs dient bij aanvang van de verhuurperiode te zijn voldaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4. Verantwoordelijkheid: De huurder is verantwoordelijk voor de verhuurobjecten gedurende de verhuurperiode en zal zorgvuldig omgaan met de verhuurobjecten.
  5. Schade: In geval van schade (of diefstal) aan de verhuurobjecten tijdens de verhuurperiode zal de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de huurder zal de kosten van de reparatie (of diefstal) vergoeden.
  6. Schoonmaak: De huurder levert de letters proper terug. Zo niet worden de kosten van schoonmaak doorgerekend aan de huurder.
  7. Annulering: Annulering door huurder is tot ten laatste 1 week voor aanvang van de huur mogelijk. De huurder dient 50% van het volledige bedrag te betalen bij tijdige annulering. Bij laattijdige annulering het volledige bedrag.
    Toepasselijk recht: Op de verhuurovereenkomst is Belgisch recht van toepassing.
De huurvoorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht door de klant als aanvaard beschouwd.

Algemene Voorwaarden (Betalingen)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de leveringen van diensten.

2. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht door de klant als aanvaard beschouwd.

3. Alle facturen zijn contant betaalbaar.

4. Bij het niet betalen op vervaldag wordt er automatisch bij de eerstvolgende facturatie een bedrag van 7,00 euro als administratie en rappelkost aangerekend.

5. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagenindien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er vanrechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;

€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

€65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagenindien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant vanrechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijkerentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Dezeinteresten worden berekend op de nog te betalen som.

6. In geval van betwisting zijn alleen de daartoe bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd.

7. Klachten moeten door de klant per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 dagen van factuurdatum.

8. Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

9. De huurder is voor 100% verantwoordelijk en aansprakelijk voor diefstal of toegebrachte schade(zichtbaar en onzichtbaar) toegebracht door hemzelf of door derden. De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten: • diefstal van het gehuurde voorwerp;• beschadiging door hemzelf of derden;•rechterlijk beslag, of beslaglegging door schuldeisers;• faling. Reparatiekosten en reinigingskosten worden voor 100% teruggevorderd bij de huurder.

sets van alle cijfers
0
sets van het alfabet
0
SETS MET SPECIALE TEKENS
0
Tevreden Klanten
0